Poniższy regulamin dotyczy zasad korzystania z usług oferowanych przez DreamScape


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.dreamscape.com.pl , telefonicznie u jednego z naszych pracowników lub osobiście w siedzibie firmy zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.
 • Podczas gry w pokojach DreamScape uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników. Osoby przystępujące do gry robią to na własną odpowiedzialność. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu obsługa ma prawo wyprosić uczestnika gry, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.
 • Osoby powyżej 16 roku życia do gry mogą przystąpić same, bez opiekuna. Osoby poniżej 16 roku życia w czasie gry powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
 • Gra nie jest wskazana dla osób cierpiących na epilepsję, klaustrofobię oraz będących w trakcie leczenia psychiatrycznego.
 • DreamScape zastrzega sobie prawo do odwołania gry lub przełożenia jej na inny termin, w sytuacji gdy osoby chcące przystąpić do gry są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 • W przypadku znaczącego uszkodzenia przedmiotów lub mechanizmów, osoby biorące udział w zabawie zobowiązują się do pokrycia wyrządzonych strat tj. kosztu zniszczonego sprzętu oraz jego montażu zgodnie z wyceną firmy DreamScape. W razie trudności w uzyskaniu odszkodowania od sprawcy, DreamScape zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu kosztu sprzętu/napraw od osoby rezerwującej termin.
 • Dreamscape zastrzega sobie prawo do zamieszczania zdjęć uczestników gier na oficjalnej stronie oraz Facebooku, jeśli ci zgodzili się na ich wykonanie w lokalu.
 • W całym budynku obowiązuje zakaz palenia.
 • Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.
 • W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy regulamin zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

GRA

 • Uczestnicy powinni pojawić się w siedzibie DreamScape 5 minut przed rozpoczęciem gry lub najpóźniej o zarezerwowanej godzinie. DreamScape zastrzega sobie prawo do odmowy wzięcia udziału w grze osobom spóźnionym ponad 15 minut.
 • W grze wziąć udział mogą maksymalnie 4 osoby. W przypadku pokoju dziecięcego maksymalna liczba graczy to 4 dzieci + jeden dorosły/ 3 dzieci + 2 dorosłych.
 • W czasie gry zakazane jest korzystanie z urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, w tym również z telefonów komórkowych. W przypadku złamania tego punktu regulaminu pracownicy mają prawo wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.
 • Podczas gry niedozwolone jest używanie brutalnej, nadmiernej siły fizycznej oraz wspinanie się na meble czy przesuwanie ich.
 • W celach bezpieczeństwa uczestników oraz prawidłowego monitorowania rozgrywki w pokojach zainstalowane są kamery oraz mikrofony.
 • Elementy nie biorące udziału w zabawie oraz takie, których nie należy otwierać oznaczone są specjalnymi naklejkami.

REZERWACJA I PŁATNOŚĆ

 • Rezerwacji dokonać można poprzez formularz na stronie www.dreamscape.com.pl, telefonicznie pod numerem 514 740 435 lub osobiście w siedzibie Dreamscape w Poznaniu przy ulicy Strzeleckiej 28.
 • W dniu gry lub w dniu poprzedzającym, jeden z pracowników może wysłać wiadomość sms lub zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu jej potwierdzenia. Podanie nieprawidłowego numeru telefonu lub brak kontaktu telefonicznego może skutkować odwołaniem rezerwacji.
 • Usługodawca ma prawo odwołać rezerwację bez podania przyczyny. Ewentualne środki, które zostały wpłacone przez Użytkownika zostaną zwrócone w takiej samej formie w jakiej zostały przekazane.
 • Osoba, która otrzymała voucher i chciałaby go zrealizować, powinna dokonać rezerwacji wybranej przez siebie gry w standardowy sposób, tj. poprzez stronę internetową, telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy. Voucher należy okazać pracownikowi Dreamscape przed rozpoczęciem gry.
 • Płatność dotyczy jednej gry w jednym pokoju dla grupy. Cena jest uzależniona od ilości osób biorących udział w grze oraz dnia tygodnia. Szczegółowy cennik dostępny jest na stronie internetowej www.dreamscape.com.pl
 • Płatności dokonać można wyłącznie gotówką w siedzibie firmy.
 • Użytkownik, który odwoła rezerwację, w terminie krótszym niż 24 godziny od ustalonej godziny skorzystania z Produktu, zostanie obciążony wszystkimi kosztami Usługodawcy i będzie zobowiązany do naprawienia pełnej szkody Usługodawcy. 
 • W przypadku braku odwołania rezerwacji Użytkownik zostanie obciążony wszystkimi kosztami Usługodawcy i będzie zobowiązany do naprawienia pełnej szkody Usługodawcy.
 • Użytkownik, który odwoła rezerwację w terminie krótszym niż 24 godziny od ustalonej godziny skorzystania z Produktu, następnym razem będzie mógł dokonać skutecznej rezerwacji tylko wraz z dokonaniem bezpośredniej zapłaty za Produkt.