Poniższy regulamin dotyczy zasad korzystania z usług oferowanych przez DreamScape


 

 

 

REGULAMIN REZERWACJI I UCZESTNICTWA W GRZE


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.dreamscape.com.pl , telefonicznie u jednego z naszych pracowników lub osobiście w siedzibie firmy zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.
 • Podczas gry w pokojach DreamScape uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników. Osoby przystępujące do gry robią to na własną odpowiedzialność. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu obsługa ma prawo wyprosić uczestnika gry, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.
 • Osoby powyżej 16 roku życia do gry mogą przystąpić same, bez opiekuna. Osoby poniżej 16 roku życia w czasie gry powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
 • Gra nie jest wskazana dla osób cierpiących na epilepsję, klaustrofobię oraz będących w trakcie leczenia psychiatrycznego.
 • Osoby z problemami zdrowotnymi (jak i kobiety w ciąży), u których w szczególności niezalecane jest korzystanie z atrakcji wiążących się z nagłym stresem, z uwagi na swoje bezpieczeństwo, powinny przed rozpoczęciem gry poinformować obsługę o tym fakcie.
 • DreamScape zastrzega sobie prawo do odwołania gry lub przełożenia jej na inny termin, w sytuacji gdy osoby chcące przystąpić do gry są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 • W przypadku znaczącego uszkodzenia przedmiotów lub mechanizmów, osoby biorące udział w zabawie zobowiązują się do pokrycia wyrządzonych strat tj. kosztu zniszczonego sprzętu oraz jego montażu zgodnie z wyceną firmy DreamScape. W razie trudności w uzyskaniu odszkodowania od sprawcy, DreamScape zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu kosztu sprzętu/napraw od osoby rezerwującej termin.
 • Dreamscape zastrzega sobie prawo do zamieszczania zdjęć uczestników gier na oficjalnej stronie oraz Facebooku, jeśli ci zgodzili się na ich wykonanie w lokalu.
 • W całym budynku obowiązuje zakaz palenia.
 • Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.
 • W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy regulamin zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

GRA

 • Uczestnicy powinni pojawić się w siedzibie DreamScape 5 minut przed rozpoczęciem gry lub najpóźniej o zarezerwowanej godzinie. W czasie pandemii prosimy o przychodzenie punktualnie, nie wcześniej żeby nie mijać się z innymi grupami. DreamScape zastrzega sobie prawo do odmowy wzięcia udziału w grze osobom spóźnionym ponad 15 minut.
 • W grze wziąć udział może maksymalnie 5 osób.
 • W czasie gry zakazane jest korzystanie z urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, w tym również z telefonów komórkowych. W przypadku złamania tego punktu regulaminu pracownicy mają prawo wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.
 • Podczas gry niedozwolone jest używanie brutalnej, nadmiernej siły fizycznej oraz wspinanie się na meble czy przesuwanie ich.
 • W celach bezpieczeństwa uczestników oraz prawidłowego monitorowania rozgrywki w pokojach zainstalowane są kamery oraz mikrofony.
 • Elementy nie biorące udziału w zabawie oraz takie, których nie należy otwierać oznaczone są specjalnymi naklejkami.

REZERWACJA I PŁATNOŚĆ

 • Rezerwacji dokonać można poprzez formularz na stronie www.dreamscape.com.pl, telefonicznie pod numerem 514 740 435 lub osobiście w siedzibie Dreamscape w Poznaniu przy ulicy Święty Marcin 43.
 • W dniu gry lub w dniu poprzedzającym, jeden z pracowników może wysłać wiadomość sms lub zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu jej potwierdzenia. Podanie nieprawidłowego numeru telefonu lub brak kontaktu telefonicznego może skutkować odwołaniem rezerwacji.
 • Usługodawca ma prawo odwołać rezerwację bez podania przyczyny. Ewentualne środki, które zostały wpłacone przez Użytkownika zostaną zwrócone w takiej samej formie w jakiej zostały przekazane.
 • Osoba, która otrzymała voucher i chciałaby go zrealizować, powinna dokonać rezerwacji wybranej przez siebie gry w standardowy sposób, tj. poprzez stronę internetową, telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy. Voucher należy okazać pracownikowi Dreamscape przed rozpoczęciem gry.
 • Płatność dotyczy jednej gry w jednym pokoju dla grupy. Cena jest uzależniona od ilości osób biorących udział w grze oraz dnia tygodnia. Szczegółowy cennik dostępny jest na stronie internetowej www.dreamscape.com.pl
 • Płatności dokonać można wyłącznie gotówką w siedzibie firmy.
 • Użytkownik, który odwoła rezerwację, w terminie krótszym niż 24 godziny od ustalonej godziny skorzystania z Produktu, zostanie obciążony wszystkimi kosztami Usługodawcy i będzie zobowiązany do naprawienia pełnej szkody Usługodawcy. 
 • W przypadku braku odwołania rezerwacji Użytkownik zostanie obciążony wszystkimi kosztami Usługodawcy i będzie zobowiązany do naprawienia pełnej szkody Usługodawcy.
 • Użytkownik, który odwoła rezerwację w terminie krótszym niż 24 godziny od ustalonej godziny skorzystania z Produktu, następnym razem będzie mógł dokonać skutecznej rezerwacji tylko wraz z dokonaniem bezpośredniej zapłaty za Produkt.

 

Umowa wykonywana jest przez firmę Piotra Taberskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Taberski ul. Piora Skargi 3 62-030 Luboń, NIP: 7773161720, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

 

 

Polityka RODO


W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 

 1. Administratorem strony DreamScape i tym samym podanych danych osobowych będzie firma Piotr Taberski, ul. Piotra Skargi 3, 62-030 Luboń, NIP: 7773161720.
 2. Za bezpieczeństwo ochrony danych osobowych odpowiada Administrator danych, z którym można kontaktować się za pomocą wiadomości e-mail pod adresem: kontakt@dreamscape.com.pl
 3. Rezerwując pokój za pośrednictwem strony DreamScape należy podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
 4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia i przechowywane w celach archiwalnych w bazie administratora przez okres 3 lat licząc od dnia, w którym została zrealizowana usługa.
 5. W przypadku rezerwacji telefonicznej, dane osobowe przekazywane są w formie ustnej. Wybierając tę formę rezerwacji, osoba dokonująca rezerwacji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wskazanym w pkt 4.
 6. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną przekazane innym podmiotom do celów komercyjnych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Mają państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych; przenoszenia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podczas realizacji usługi rejestrowani są uczestnicy seansu w celu umożliwienia obsłudze DreamScape prawidłowe świadczenie usługi. Administrator danych i przetwarza dane osobowe w celach archiwalnych przez okres 3 lat licząc od dnia realizacji usługi.
 9. Na Państwa życzenie wystawiamy faktury. W tym przypadku Państwa dane będą przetwarzane w ramach dokumentacji księgowej oraz przechowywane tak długo jak wymagają tego przepisy prawa.
 10. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazują Państwo nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami Państwo prowadzili (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z strony usługobiorcy.
 11. Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, w szczególności obsługi konta użytkownika, procesu składania zamówienia.

 

 

 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SESJI ZDJĘCIOWEJ DREAMSCAPE


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Każda osoba dokonująca rezerwacji sesji zdjęciowej (dalej nazywaną „sesją") na stronie www.dreamscape.com.pl , telefonicznie u jednego z naszych pracowników lub osobiście w siedzibie firmy zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom sesji.
 • Podczas sesji w pokojach DreamScape uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników. Osoby przystępujące do sesji robią to na własną odpowiedzialność. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu obsługa ma prawo wyprosić uczestnika sesji, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.
 • Osoby powyżej 16 roku życia do sesji mogą przystąpić same, bez opiekuna. Osoby poniżej 16 roku życia w czasie sesji powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
 • Sesja nie jest wskazana dla osób cierpiących na epilepsję, klaustrofobię oraz będących w trakcie leczenia psychiatrycznego.
 • Osoby z problemami zdrowotnymi (jak i kobiety w ciąży), u których w szczególności niezalecane jest korzystanie z atrakcji wiążących się z nagłym stresem, z uwagi na swoje bezpieczeństwo, powinny przed rozpoczęciem sesji poinformować obsługę o tym fakcie.
 • DreamScape zastrzega sobie prawo do odwołania sesji, w sytuacji gdy osoby chcące przystąpić do sesji są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 • W przypadku znaczącego uszkodzenia przedmiotów lub mechanizmów, osoby biorące udział w sesji zobowiązują się do pokrycia wyrządzonych strat tj. kosztu zniszczonego sprzętu oraz jego montażu zgodnie z wyceną firmy DreamScape. W razie trudności w uzyskaniu odszkodowania od sprawcy, DreamScape zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu kosztu sprzętu/napraw od osoby rezerwującej termin.
 • Dreamscape zastrzega sobie prawo do zamieszczania zdjęć uczestników sesji na oficjalnej stronie oraz Facebooku, jeśli ci zgodzili się na ich wykonanie w lokalu.
 • W całym budynku obowiązuje zakaz palenia.
 • Uczestnicy sesji  zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w sesji innym osobom korzystającym z lokalu.
 • W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy regulamin zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

SESJA

 • Uczestnicy powinni pojawić się w siedzibie DreamScape 5 minut przed rozpoczęciem sesji lub najpóźniej o zarezerwowanej godzinie. W czasie pandemii prosimy o przychodzenie punktualnie, nie wcześniej żeby nie mijać się z innymi grupami. DreamScape zastrzega sobie prawo do odmowy wzięcia udziału w sesji osobom spóźnionym ponad 15 minut.
 • W sesji wziąć udział mogą maksymalnie 4 osoby. W przypadku pokoju dziecięcego maksymalna liczba uczestników to 4 dzieci + jeden dorosły/ 3 dzieci + 2 dorosłych.
 • W czasie sesji zakazane jest korzystanie z urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, w tym również z telefonów komórkowych. W przypadku złamania tego punktu regulaminu pracownicy mają prawo wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać sesję całej grupy.
 • Podczas sesji niedozwolone jest używanie brutalnej, nadmiernej siły fizycznej oraz wspinanie się na meble czy przesuwanie ich.
 • W celach bezpieczeństwa uczestników oraz prawidłowego monitorowania sesji w pokojach zainstalowane są kamery oraz mikrofony.
 • Elementy nie biorące udziału w sesji oraz takie, których nie należy otwierać oznaczone są specjalnymi naklejkami.

REZERWACJA I PŁATNOŚĆ

 • Rezerwacji dokonać można poprzez formularz na stronie www.dreamscape.com.pl, telefonicznie pod numerem 514 740 435 lub osobiście w siedzibie Dreamscape w Poznaniu przy ulicy Święty Marcin 43.
 • W dniu sesji lub w dniu poprzedzającym, jeden z pracowników może wysłać wiadomość sms lub zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu jej potwierdzenia. Podanie nieprawidłowego numeru telefonu lub brak kontaktu telefonicznego może skutkować odwołaniem rezerwacji.
 • Usługodawca ma prawo odwołać rezerwację bez podania przyczyny. Ewentualne środki, które zostały wpłacone przez Użytkownika zostaną zwrócone w takiej samej formie w jakiej zostały przekazane.
 • Osoba, która otrzymała voucher i chciałaby go zrealizować, powinna dokonać rezerwacji wybranej przez siebie sesji w standardowy sposób, tj. poprzez stronę internetową, telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy. Voucher należy okazać pracownikowi Dreamscape przed rozpoczęciem sesji.
 • Płatność dotyczy jednej sesji w jednym pokoju dla grupy. Cena jest uzależniona od ilości osób biorących udział w sesji oraz dnia tygodnia. Szczegółowy cennik dostępny jest na stronie internetowej www.dreamscape.com.pl
 • Płatności dokonać można wyłącznie gotówką w siedzibie firmy.
 • Użytkownik, który odwoła rezerwację, w terminie krótszym niż 24 godziny od ustalonej godziny skorzystania z Produktu, zostanie obciążony wszystkimi kosztami Usługodawcy i będzie zobowiązany do naprawienia pełnej szkody Usługodawcy. 
 • W przypadku braku odwołania rezerwacji Użytkownik zostanie obciążony wszystkimi kosztami Usługodawcy i będzie zobowiązany do naprawienia pełnej szkody Usługodawcy.
 • Użytkownik, który odwoła rezerwację w terminie krótszym niż 24 godziny od ustalonej godziny skorzystania z Produktu, następnym razem będzie mógł dokonać skutecznej rezerwacji tylko wraz z dokonaniem bezpośredniej zapłaty za Produkt.

 

 

 

 

 

 

Umowa wykonywana jest przez firmę Piotra Taberskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Taberski ul. Piora Skargi 3 62-030 Luboń, NIP: 7773161720, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.